Yleistä

Alueesta

  • Alueel­la on run­saasti tasaista tilaa matkailu­au­toille ja -vaunuille vapaasti valittavissa.
  • Siisti, koko per­heelle sopi­va uimaranta.
  • Soutu­veneitä on vuokrat­ta­vana vas­taan­oto­ssa. Kalas­tuslu­pia ja pyy­dys­merkke­jä myy­dään vastaanotossa.
  • Lentopal­lo­kent­tä on vapaas­sa käytössä. Vas­taan­oto­ssa on vuokrat­tavis­sa & lainat­tavis­sa eri­laisia har­rastevä­lineitä ja pelejä.

Runsaasti kävelymahdollisuuksia

Ympäril­lä hyvät käve­ly­maas­tot, mm. Ruta­jär­ven rantaa mukail­e­va reit­ti Nuutajärvelle.
Run­saasti käve­lymah­dol­lisuuk­sia lähistöl­lä, niin sekamet­sis­sä kuin kesäis­ten niit­ty­jen ja pel­to­jen hal­ki kulkevil­la poluil­la ja teil­lä. Hyväl­lä onnel­la voi nähdä jopa valko­hän­täpeu­ro­jen kisail­e­van naa­purin kau­rapel­los­sa tai rusakkopariskun­nan loikki­mas­sa leiri­alueen ohi. Myös läheisen hevos­ti­lan hevoset kau­nista­vat usein maalaismaisemaa.

Lähistöl­lä sijait­see myös suosit­tu kotieläintarha.

Sijainti

Alue sijait­see vajaan tun­nin ajo­matkan päässä Tam­pereelta val­tatie 9:ää Turun suun­taan, noin 7 kilo­metriä Urjalan keskus­tas­ta ”Taikayön­ti­etä” kohti Punkalaidunta.

Taikayön Lomat Avoin Yhtiö

Kajaniemen­tie 79
31720 URJALANKYLÄ

Ota yhteyttä

040 664 6169
info@taikayocamping.fi

Tervetuloa viihtymään!

Keskeinen tavoit­teemme on kaikkien asi­akkaiden viihtymi­nen ja mah­dol­lisu­us rentou­tu­miseen ja kesästä naut­timiseen. Sik­si alueen siisteys ja rauhal­lisu­us on meille tärkeää. Istutko sit­ten ran­nal­la järvelle kat­sellen, lev­äten kesäpäivän rauhas­sa oman matkako­tisi edustal­la, tur­is­ten mukavia gril­li­makkaraa pais­taes­sa tai naut­tien vir­vokkei­ta vas­taan­oton yhtey­dessä olevas­sa kahvi­las­sa …yhtäkaik­ki teemme parhaamme, että viihty­isit luon­amme ja tulisit uudelleen.