Tietosuojaseloste

Henkilöti­eto­lain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rek­isterin nimi

TAIKAYÖN LOMAT AVOIN YHTIÖ:n asiakastietorekisteri

Rek­ister­in­pitäjä

Nimi: TAIKAYÖN LOMAT AVOIN YHTIÖ
Y-tun­nus: 2596121-1
Osoite: Kajaniemen­tie 79
Postinu­mero: 31720
Pos­ti­toimi­paik­ka: URJALANKYLÄ
Puhe­lin­nu­mero: 0406646169
Sähkö­pos­tiosoite: taikayonlomat@gmail.com

Rek­iste­ri­asioista vas­taa­va henkilö

San­na Leino

Rek­isterin käyttötarkoitus

Rek­isterin käyt­tö­tarkoi­tus on toimia TAIKAYÖN LOMAT AVOIN YHTIÖ:n asiakastietorekisterinä.

Tieto­ja voidaan käyt­tää seu­raavi­in käyttötarkoituksiin:

  • Tilausten käsit­te­ly ja toimitus
  • Lasku­tus- ja maksuliikenne
  • Palvelu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehitys
  • Markki­noin­ti

Sään­nön­mukaiset tietolähteet

Pääasialli­nen tietolähde on asi­akas itse. Tieto­ja voidaan han­kkia myös yri­tysti­etorek­istereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rek­isterin tietosisältö

Rek­isteri sisältää pääasial­lis­es­ti asi­akkaiden itsen­sä TAIKAYÖN LOMAT AVOIN YHTIÖ:lle antamia tietoja.

Rek­isteri voi sisältää mm. seu­raavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Henkilö­tun­nus
  • Sähkö­pos­tiosoite ja puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Tuote- ja palve­lu­ti­lausten tiedot
  • Muut palvelu­iden edel­lyt­tämät asi­akkaan anta­mat tiedot

Sään­nön­mukaiset tieto­jen luovutukset

Tieto­ja ei luovute­ta yri­tyk­sen ulkopuolelle.

Tieto­ja voidaan luovut­taa vira­nomaisille, jos nämä esit­tävät Suomen laki­in perus­tu­van pyynnön.

Rek­isterin suo­jauk­sen periaatteet

Man­u­aa­li­nen aineisto

Tieto­ja ei säi­lytetä fyy­sis­inä kap­paleina pois lukien kir­jan­pito, johon on pääsy vain määrä­ty­il­lä TAIKAYÖN LOMAT AVOIN YHTIÖ:n työn­tek­i­jöil­lä ja kir­jan­pitäjäl­lä, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tieto­hallinta­jär­jestelmi­in tal­len­netut tiedot

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhtey­den ylitse.

Sähköiset tiedot on suo­jat­tu palo­muuril­la. Vain erik­seen määrä­ty­il­lä TAIKAYÖN LOMAT AVOIN YHTIÖ:n työn­tek­i­jöil­lä on pääsy rek­ister­i­ti­etoi­hin. Työn­tek­i­jät tun­nis­te­taan käyt­täjä­tun­nuk­sel­la ja salasanal­la. Tieto­ja käsitel­lään luot­ta­muk­sel­lisi­na eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvit­seville, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkas­tus- ja kielto-oikeus

Rek­isteröidyl­lä on henkilöti­eto­lain 26–28 §:n mukaises­ti oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja henkilöti­etorek­isteri­in on tal­letet­tu. Kir­jalli­nen tarkas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää allekir­joitet­tuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle henkilölle.

Tarkas­tu­soikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuodessa toteutettuna.

 

Eväs­teet

Tämä verkko­sivus­to käyt­tää evästeitä. Eväs­teet (engl. cook­ies) ovat verkkopalvelumme tuot­tamia pieniä tek­sti-tiedos­to­ja, jot­ka verkkose­laime­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­teesi muis­ti­in. Evästei­den avul­la voimme analysoi­da selaimel­lasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyn­töjä, yksilöidä sivus­toa käyt­täessäsi tekemiäsi val­in­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa niiden perus­teel­la yksilöl­lisiä palveluja.

Verkkose­laime­si toimin­noil­la evästeistä voi kieltäy­tyä tai evästeitä voi pois­taa. Se kuitenkin vaikut­taa mah­dol­lisuuk­si­imme tuot­taa yksilöl­lisiä laadukkai­ta verkkopalveluja.