Tule viettämään unelmakesä!

Taikayö Camp­ing sijait­see kau­ni­in ja kalaisan Ruta­jär­ven ran­nal­la Urjalankylässä, eteläisel­lä  Pirkan­maal­la. Puh­das luon­to, upea järvi­maise­ma ja suo­ma­lainen per­in­teinen maaseu­tu kut­su­vat viihtymään ja naut­ti­maan kesäi­sistä päivistä.

Koko perheen lomakeidas

Jo vuosikym­meniä samal­la paikalla sijain­nut­ta, koko per­heen viihty­isää ja rauhal­lista lomakei­das­ta on viime vuosi­na merkit­tävästi kohen­net­tu ja siis­tit­ty. Pen­sai­ta, pui­ta ja rantakasvil­lisu­ut­ta on run­saasti kar­sit­tu, ja nyt on alueen joka kolka­s­ta esteetön näkymä kau­ni­ille jär­venselälle. Raken­nuk­sia on maalail­tu ja kor­jat­tu, tietä reunus­taa viehät­tävä riukuai­ta, rantaan on raken­net­tu uusi venelaituri.

Suuri osa alueesta on vehreää nur­mikkoa, jos­sa on run­saasti tilaa niin kar­avaanareille kuin telt­tail­i­joille. Rantaan on valmis­tunut tal­ven 2017 aikana uusi suihku-/wc-raken­nus entis­ten huoltoraken­nusten lisäksi.

Uudistunut Taikayö Camping

Sähköisiä vaunupaikko­ja on yli 70, joista osa kausi­paikko­ja ja telt­tail­i­joille on varat­tu tasainen nur­mi­alue lähel­lä rantaa. Puiden var­jos­sa on 8 leir­in­tämökkiä ja kak­si isom­paa hir­si­huvi­laa. Lap­siys­tävälli­nen, hiekkapo­h­jainen uimaran­ta on entistä laa­jem­pi ja siitä on muo­dos­tunut jälleen suosit­tu retkeily­paik­ka matkalais­ten lisäk­si myös paikallisille asukkaille. Vas­taan­oton yhtey­dessä olevas­sa kahvi­las­sa on olu­toikeudet ja tar­jol­la myös pikkusuo­laista ja kahvia leivon­naisi­neen. Viihty­isältä teras­sil­ta on avara ja kau­nis näköala alueelle ja Rutajärvelle.